Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Budżet Obywatelski w Mikołowie

Urząd Miasta Mikołów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Budżet Obywatelski w Mikołowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-03.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak tekstu alternatywnego przy grafikach 

 

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności: 

  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • mapy 
  • treści, które nie zostały przez Urząd Miasta Mikołów wytworzone.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Oświadczenie zostało zaktualizowane dnia 04.05.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Kwapuliński, adres poczty elektronicznej rafal.kwapulinski@mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 188 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

W Urzędzie Miasta Mikołów w zakresie SJM (system językowo-migowy) jest przeszkolonych dwóch pracowników.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez :

 

Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach Urzędu Miasta Mikołów nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ponadto we wszystkich ważnych sprawach do pomocy interesantom z niepełnosprawnością pomaga Główny Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami pod nr tel. 602 188 820 oraz e-mail: rafal.kwapulinski@mikolow.eu.

Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów

Interesanci korzystają z wejścia od Rynku, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek.

Biuro Podawcze (sala nr 1) znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – należy kierować się korytarzem na prawo od wejścia.

Ładowanie...